Product categories

Všeobecné obchodné podmienky

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: svadobna-agentura-mary.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán zmluvy uzatvorenej medzi:
Svadobná agentúra Mary s.r.o., Svrčinovec 805, 023 12, IČO: 55699286, DIČ: 2122066023, zapísaný v obchodnom registri č. OU Žilina, vložka číslo 83041/L. Nie sme platcami DPH.

e-mail: info@svadobna-agentura-mary.sk
eshop@svadobna-agentura-mary.sk
tel.: 0907 311 641
www.svadobna-agentura-mary.sk
(ďalej len „predávajúci/prenajímateľ„)
a kupujúcim resp. objednávateľom (ďalej len „kupujúci/nájomca“), ktorej predmetom je kúpa, prenájom a predaj tovaru.

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.3. Používaním webovej stránky internetového obchodu a potvrdením či odoslaním objednávky dáva kupujúci/nájomca súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.4. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich zo záväzku prenajímateľa prenechať nájomcovi na dočasné užívanie výzdobu a doplnky (ďalej predmet nájmu) a zo záväzku nájomcu zaplatiť za zapožičaný predmet nájmu prenajímateľovi dohodnutú odplatu (ďalej nájomné).

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
– prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu v internetovom obchode,
– vyplnením objednávkového formulára bez registrácie,
– zaslaním objednávky cez e-mail,
– osobne na predajni

Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.2. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

2.3. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedenú v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.4. V prípade, že sa jedná o tovar na prenájom predávajúci/prenajímateľ overí dostupnosť tovaru na požadovaný dátum a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho/nájomcu o prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

2.5. Spolu s oznámením o prijatí objednávky sú odoslané pokyny k platbe. Objednávka je akceptovaná po vykonaní úhrady kupujúcim a po pripísaní platby na účet predávajúceho. Objednávka na prenájom sa stáva záväznou a zmluva je uzavretá zaplatením zálohy, ktorá predstavuje 30% zo sumy objednávky (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

3. Platobné podmienky a dodanie tovaru

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady (poštovné a balné) spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho
– dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru
– v hotovosti pri osobnom odbere v prevádzke

3.2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, nájomné je určené podľa cenníka prenajímateľa a je stanovené za prenájom výzdoby/dekorácií či iného tovaru určeného na prenájom. Predávajúci/prenajímateľ požaduje od kupujúceho/nájomcu vopred zálohu vo výške 30% z objednávky pri rezervácií tovaru na prenájom pokiaľ nie je dohodnuté inak. Následne pri prevzatí (doručení) tovaru uhradiť zvyšnú sumu 70%. Prenajímateľ taktiež požaduje zaplatiť kauciu vo výške 30 % z celkovej sumy objednávky a to v deň prevzatia zapožičaného inventáru.

3.3. Tovar je kupujúcemu doručený vzhľadom na jeho povahu a veľkosť:
– poštou na adresu určenú kupujúcim v objednávke
– našou prepravou (prepravnú cenu dopravy Vám na vyžiadanie pošleme)
– osobným odberom v prevádzke predávajúceho
Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru prípadne po vzájomnej dohode sa dá zmeniť.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán (prenajímateľa vz. nájomcu) pri prenájme

4.1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať/doručiť predmet nájmu po dohode s nájomcom v stave spôsobenom na bežné použitie, čistý a nepoškodený, v dohodnutom množstve a termíne. Nájomca je povinný skontrolovať tovar hneď pri preberaní/prevzatí tovaru. V prípade, že nájomca zistí, nesúlad v stave tovaru alebo počte kusov s objednávkou, je povinný túto skutočnosť okamžite oznámiť.

4.2.Nájomca sa zaväzuje vrátiť/doručiť predmet nájmu najneskôr v deň určený v Objednávke tovaru (vo väčšine prípadov pondelok po svadbe/oslave) alebo v deň určený po vzájomnej dohode s prenajímateľom. Za oneskorené vrátenie zapožičaného predmetu nájmu je prenajímateľ oprávnený požadovať od nájomcu popri nájomnom aj zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% ceny nájmu a to za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty, nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody a prenajímateľ je oprávnený popri zmluvnej pokute žiadať od nájomcu aj náhradu škody.

4.3. Predmet nájmu sa zapožičiava na dohodnutú dobu uvedenú v objednávke tovaru. Vo väčšine prípadov je to konanie svadby, 3-4 dni alebo (víkend).

4.4. Nájomca je povinný užívať predmet nájmu a nakladať s ním tak, aby nedošlo k jeho nadmernému poškodeniu, znečisteniu, odcudzeniu alebo akémukoľvek inému znehodnoteniu. Nájomca nie je oprávnený zapožičať predmet nájmu tretím osobám. Predmet zapožičania používať výhradne na účely, na ktorý je určený.

4.5. Nájomca je povinný zapožičaný tovar vrátiť v prepravných nádobách, v ktorých boli zapožičané (ak to ich stav dovoľuje). Každá položka má v popise uvedené či je ju potrebné vrátiť očistenú alebo nie. V prípade poškodenia, nadmerného znečistenia, straty je nájomca povinný zaplatiť prenajímateľovi všetky náklady súvisiace s ich čistením alebo opravou, kúpou. V prípade, takého znečistenia, poškodenia, straty alebo úpravy predmetu nájmu, ktoré nie je možné odstrániť, alebo pre ktoré je tento ďalej nepoužiteľný, je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi náhradu škody 100% z bežnej predajnej ceny predmetu nájmu.

4.6. Prenajímateľ sa zaväzuje vrátiť kauciu nájomcovi v hotovosti v plnej výške v dohodnutý deň osobného vrátenia nepoškodeného zapožičaného inventáru/tovaru. Alebo do 5. dní na účet udaný nájomcom od vrátenia nepoškodeného tovaru/inventáru.

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:
– kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, uzatvorením zmluvy a to osobne, emailom alebo telefonicky,
– kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu pri predaji na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie.
– lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní, okamihom prevzatia dodaného tovaru.
– kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa (napr. vyhotovenie grafického návrhu na mieru)
– pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára,
– kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu,
– kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou,
– ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady,
– tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Tovar musí vyzerať, tak ako by vyzeral po vyskúšaní v bežnom kamennom obchode.

– v prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a nákladov, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho:
– predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru,
– predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke alebo telefonicky a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim
– ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu.

5.3. Storno objednávky pri prenájme alebo rezervácií tovaru/služby:
– záväznú objednávku služby alebo prenájmu tovaru môže kupujúci stornovať iba písomne,
– pri určení dátumu zrušenia objednávky je rozhodujúci dátum doručenia písomného oznámenia o zrušení.
Storno poplatky:

– 80 dní a viac pred termínom dodania/udalosti – 15 % zo zálohy
– 80 dní a menej pred termínom dodania/udalosti – 25 % zo zálohy
– 50 dní a menej pred termínom dodania/udalosti – 50 % zo zálohy
– 30 dní a menej pred termínom dodania/udalosti – 100% (celá záloha prepadá v prospech agentúry)

6. Práva z vadného plnenia

– predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady,
– za vadný tovar sa nepovažuje tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli vade na ktorú bol kupujúci upozornený (kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený)
– ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť,
– v prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať: výmenu za nový tovar, opravu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny, odstúpiť od zmluvy
– reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote
– predávajúci písomne ​​informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

7. Ochrana osobných údajov

Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať. Od 25.05.2018 sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

8. Záverečné ustanovenie

8.1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
8.2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
8.3. Kúpna zmluva je archivovaná predávajúcim v papierovej podobe a nie je prístupná.
8.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
8.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
8.6. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 1.1.2021

Príloha č. 1

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

PREDÁVAJÚCI:
Svadobná agentúra Mary s.r.o.
Svrčinovec 805, 023 12
IČO: 55699286, DIČ: 2122066023
Nie sme platcami DPH.
e-mail: info@svadobna-agentura-mary.sk
eshop@svadobna-agentura-mary.sk
tel.: 0907 311 641
www.svadobna-agentura-mary.sk

KUPUJÚCI:
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..
emailová adresa spotrebiteľa …………..

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* …………..

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy*  spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov*  ………….

V…………………….. dňa …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.


Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Kontaktné formuláre
Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť „zapamätať“, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

X