Svadba s cudzincom na území SR aj mimo SR – čo je potrebné?

Uzavretie manželstva s cudzincom, či už na území SR alebo mimo neho, nie je tak úplne jednoduché ako v prípade sobáša medzi občanmi rovnakého štátu. Nie je totiž tak jednoduché zohnať všetky potrebné doklady a dokumenty.

Na internete sa nachádza mnoho článkov na túto tému, ale žiadny nepovažujeme za úplný a zrozumiteľný. Preto sme sa snažili spísať dohromady dôležité informácie, ktoré by ste mali poznať, ak si chcete vziať za manžela či manželku občana iného štátu.

V tomto článku sa dozviete:

■    ako prebieha uzavretie manželstva s cudzincom na území SR,
■    čo treba pred svadbou vybaviť na matrike,
■    aké doklady musíte predložiť na matrike,
■    ako tieto doklady správne preložiť a overiť,
■    ako postupovať pri cirkevnom sobáši,
■    ako prebieha uzavretie manželstva s cudzincom mimo územia SR.

Zoznam matričných úradov: https://www.minv.sk/?matriky

Uzavretie manželstva s cudzincom na území SR

Rovnako ako pri všetkých iných svadobných obradoch si môžete vybrať miesto obradu a jeho formu – občiansky alebo cirkevný sobáš. Vždy budete potrebovať dvoch svedkov.

Pred obradom budete musieť navštíviť matriku v mieste svadobného obradu – teda nájsť matričný úrad, pod ktorý spadá oblasť svadobného obradu, prípadne sa pri cirkevnom sobáši obrátiť na oprávnenú osobu poverenú cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou. V oboch prípadoch ale musíte navštíviť matriku a predložiť niekoľko dokladov podľa Zákona č. 154/1994 Z. z.

Nezabudnite, že všetky doklady a dokumenty cudzinca, ktoré budete na matrike predkladať, musia mať náležitosti verejnej listiny. Ak ich vydali orgány cudzích štátov a v cudzom jazyku, je potrebné, aby boli tieto dokumenty správne overené a preložené (úradný preklad, apostilsuperlegalizácia – viac sa dočítate v tomto článku).

Čo treba vybaviť na matrike pred svadbou?

1) Žiadosť o uzavretie manželstva

Snúbenci sa musia osobne dostaviť na príslušný matričný úrad a preukázať svoju totožnosť. Zároveň spravidla obaja vyplnia žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú dostanú priamo od pracovníka matriky. V tejto žiadosti uvedú termín, miesto a ďalšie podrobnosti o svadobnom obrade a vyberajú si aj budúce priezvisko pre seba, ako aj pre svoje deti narodené v rámci manželstva.

2) Doklady snúbenca, ktorý je občanom SR

Snúbenec, ktorý je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v SR, je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o pobyte,
 • doklad o rodnom čísle,
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list zosnulého manžela/manželky, príp. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení partnerstva.

3) Doklady snúbenca, ktorý nie je občanom SR

Snúbenec, ktorý je cudzincom pripojí k žiadosti o uzavretie manželstva aj:

 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (nesmie byť starší ako 6 mesiacov)
 • doklad  o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • úmrtný list, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu zánik manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť

Všetky doklady snúbenca, ktorý nie je občanom SR, musia byť overené a úradne preložené.

Ako je uvedené vyššie, všetky tieto doklady snúbenca, ktorý je cudzinec, musia byť opatrené správnymi overeniami (apostil či superlegalizácia, ak medzinárodné zmluvy nestanovia inak) a úradne preložené do slovenského jazyka. Úradný preklad (taktiež aj súdny preklad) a tieto overenia dokazujú, že listiny vydané orgánmi cudzej krajiny a jej preklad je správny.

Kde zabezpečiť úradný preklad?

Úradný preklad vám vyhotoví úradný prekladateľ, ktorý je menovaný príslušných krajským súdom podľa Zákona č. 382/2004Z. z., o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov.

Stačí teda len takého úradného prekladateľa nájsť a uistiť sa, že má potrebné oprávnenia.

Úradný preklad vám vyhotoví aj takmer každá prekladateľská agentúra. Výhodou je, že agentúry spolupracujú iba s preverenými prekladateľmi a vyhotovia taký preklad rýchlo a spoľahlivo. Ak by ste o služby agentúr mali záujem, môžete poslať dopyt našej agentúre .

 

Ako postupovať pri cirkevnom obrade?

Ak sa rozhodnete pre cirkevný obrad, celý proces je podobný. Musíte navštíviť matriku miestne príslušnú k svadobnému obradu a predložiť tu všetky doklady, ako pri civilnom sobáši.

Na Slovensku sa podáva na farský úrad žiadosť o uzavretie manželstva (dostať ju na matrike) a je potrebné preukázať absolvovanie sviatostí (krst, prvé sväté prijímanie a birmovka) – výnimka je, ak manželia tieto sviatosti absolvovali k kostole, v ktorom sa plánujú vziať, vtedy sviatosti netreba potvrdzovať. Po obrade je vyhotovená zápisnica o uzatvorení manželstva, ktorú treba do 3 dní doručiť na matriku. Toto platí pre rímskokatolícku cirkev.

Poplatky na matrike

Odporúčame dávať pozor na poplatky. Pri uzavretí manželstva medzi snúbencami, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR sa účtuje čiastka  200 € v prípade civilného sobáša.

Ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky jeden zo snúbencov, tento poplatok má výšku 66 – 70 v prípade civilného sobáša.

Čo je potrebné počas svadobného obradu – úradný tlmočník

Ak ani jeden  zo snúbencov nevie po slovensky, je nutné, aby bol pri svadobnom obrade prítomný aj úradný tlmočník. Je to tlmočník, ktorý je menovaný krajským súdom a má príslušné potrebné oprávnenia. Tento tlmočník pripojí svoj podpis na Protokol o uzavretí manželstva a preukazuje svoju totožnosť matrikárke.

Úradného tlmočníka môžete dopytovať u nás a my vyberieme toho správneho presne podľa vašich požiadaviek a potrieb.

Čo po svadbe – sobášny list

Ak bude váš svadobný obrad civilný, teda v prítomnosti pracovníka matriky, nemusíte robiť nič. Matrikár/ka si vezme Protokol o uzavretí manželstva so sebou na úrad a vystaví sobášny list, ktorý vám potom pošle poštou.

Ak budete mať cirkevný svadobný obrad, je potrebné tento protokol o uzavretí manželstva doručiť do 3 pracovných dní na matričný úrad. Úradník potom vystaví sobášny list, ktorý vám pošle poštou.

Nezabudnite, že ak budete potrebovať použiť sobášny list v cudzine, potrebujete ho znova úradne preložiť a prípadne opatriť správnym overením.

Uzavretie manželstva s cudzincom mimo územia SR

Ak sa ako občan SR chystáte na svadobný obrad v zahraničí, musíte sa informovať na príslušných úradoch danej krajiny, čo všetko ste povinný splniť a dodať.

Všetky podmienky na uzavretie sobáša a jeho formy sa riadia právnymi podmienkami tejto krajiny. To, či ste spôsobilí uzavrieť manželstvo, sa posudzuje podľa zákonov cudzej republiky. 

Ak k takému sobášu príde, ste povinní túto skutočnosť ohlásiť na Osobitnej matrike v Bratislave.

Pri tomto ohlasovaní je potrebné predložiť:

 • úradne osvedčený sobášny list
 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, alebo osvedčenie o občianstve
 • právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva, alebo úmrtný list predchádzajúceho manžela (ak je niektoré z toho uplatniteľné)

Sobášny list, rozsudok a úmrtný list musia byť v prípade potreby superlegalizované/apostilované.

Upozornenie: 

Prekladateľská agentúra Presto zabezpečuje súdne úradné preklady a rady vám poradia aj s apostilom a superlegalizáciou. Ak v článku nenájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa inej témy ako prekladov, obráťte sa na svoju matriku (matriku miestne príslušnú k miestu konania svadby):

 Zoznam matričných úradov: http://www.minv.sk/?matriky&subor=21110

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *